Projekty

logo eu

PROJEKT „Zostaję przedszkolakiem”


O PROJEKCIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w projekcie „Zostaję przedszkolakiem”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
     Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1.  Rozwój edukacji przedszkolnej na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie – nr umowy RPPK.09.01.00-18-0027/16-00 z dnia 14 lipca 2017 roku.

     W projekcie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub spektrum autyzmu lub niepełno-sprawność sprzężoną.

     Celem głównym projektu jest zwiększenie o 9 liczby miejsc wychowania przedszkolnego (3 oddziały po 3 dzieci) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-go na terenie Miasta Rzeszowa, zwiększenie szans edukacyjnych 9 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz podniesienie jakości prowadzonej edukacji przedszkolnej poprzez wyposażenie 9 nauczycieli w niezbędne kwalifi-kacje do 31.08.2018r.

     Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. do 31.08.2018r.
     Wartość projektu: 901 641,71 zł
     Dofinansowanie: 811 476,71 zł
     Wkład UE: 766 395,45 zł

     Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Rekrutacja jest prowadzona do 25.08.2017r.
     
    Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą.

UCZESTNICY PROJEKTU

W projekcie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub spektrum autyzmu lub niepełno-sprawność sprzężoną.

W przypadku większej liczby chętnych osób na zajęcia niż miejsc, zostaną zastosowane kryte-ria fakultatywne:
a) rodzaj niepełnosprawności

 • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – 10pkt
 • dzieci z autyzmem – 7pkt
 • dzieci ze spektrum autyzmu – 5pkt

b) kryterium dochodowe na członka rodziny

 • do 300zł– 5pkt
 • 301zł-400zł – 4pkt
 • 401zł-500zł – 3 pkt
 • 501zł-600zł – 2 pkt
 • 601zł-700zł – 1 pkt
 • powyżej 700zł – 0pkt

ZAKRES WSPARCIA

Działania oferowane w ramach projektu obejmują:
I. Organizację trzech nowych oddziałów przedszkolnych o charakterze specjalnym : oddziały będą funkcjonowały 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu (realizowana będzie 5-godzinna podstawa programowa oraz opieka przedszkolna poza tymi godzinami).
II. Organizację zajęć dodatkowych dzieci nowych oddziałów przedszkolnych o następującym zakresie:

 • logorytmika (3 grupy x 2 godz. lekcyjne tygodniowo)
 • zajęcia taneczne (3 grupy x 1 godz. lekcyjne tygodniowo) – łącznie 100godzin
 • dogoterapia (3 grupy x 2 godz. lekcyjne miesięcznie)

  Zajęcia w ramach projektu będą się odbywały od 01.09.2017r. do 30.06.2018r..
  Projekt przewiduje również prace adaptacyjne oraz doposażenie punktu przedszkolnego w meble, sprzęt audio-wizualny, pomoce dydaktyczne itp. zgodnie z zapisami w projekcie.

III. Szkolenia dla 9 nauczycieli

 • Komunikacja PECS
 • Stosowana analiza zachowań
 • Diagnoza rozwojowa dziecka z zaburzeniami rozwoju

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Procedura rekrutacji:
a) chętni rodzice/opiekunowie prawni składają uzupełnione dokumenty rekrutacyjne:

 • Kartę zgłoszenia  dziecka do przedszkola (Załącznik 1a)
 • Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1b)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik 2a)
 • Zakres danych uczestników projektu (załącznik 4a)
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas wychowania specjalnego wyda-ne przez właściwe publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

b) komisja w składzie kierownik projektu i dyrektor przedszkola ustala listy zakwalifikowa-nych dzieci
Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej lub do odebrania w Biurze Projektu. Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w biurze projektu lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu dokumentów.


KONTAKT

Biuro projektu znajduje się przy ul. ul. Emilii Plater 7, 35-079 Rzeszów,
Czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.


Biuro projektu tel.: 17-852-05-10

Osoby do kontaktu:
Wacław Ciwiński
tel. 17-852-05-10
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pliki do pobrania

 Pobierz REGULAMIN ZOSTAJĘ PRZEDSZKOLAKIEM 
 Pobierz  Załącznik 1a KARTA ZGLOSZENIA DO PRZEDSZKOLA 
 Pobierz  Załącznik 1b FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 Pobierz  Załącznik 1c FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-NAUCZYCIEL
 Pobierz  Załącznik 2a OŚWIADCZENIE
 Pobierz  Załącznik 2b OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA
 Pobierz  Załącznik 3a DEKLARACJA
 Pobierz  Załącznik 3b DEKLARACJA NAUCZYCIELA
Pobierz Załącznik 4a ZAKRES DANYCH
Pobierz Załącznik 4b ZAKRES DANYCH NAUCZYCIELE
Pobierz Załącznik 5 ZAŚWIADCZENIE O ZATRDUNIENIU